Program Biblijny (2 Tm 2:1-2)

wpis w: 2019, Artykuły | 0

Program[1] Biblijny (2 Tm 2:1-2)

Wstęp

Intencją programu jest wzmocnienie zborów i wierzących poprzez

 • głoszenie Chrystusa i ewangelii zbawionym i niezbawionym
 • zbudowanie wierzących przez nauczanie:
  • podstaw wiary chrześcijańskiej,
  • podstaw życia chrześcijańskiego,
  • Słowa Bożego,
 • nauczanie zasadniczych rzeczy, charakteryzujących zdrowy zbór.

Cel

 • Sprawić, by niewierzący doszli do wiary w Chrystusa.
 • Doprowadzić wierzących do dojrzałości, przynoszenia owocu i do głębokiej. miłości do Chrystusa i Słowa Bożego.
 • Doprowadzić do tego, by zbory były zdrowe, biblijne oraz Chrysto-centryczne, skupione na Biblii, i miały pielgrzymi character.

Struktura programu

 • To jest tylko przewodnik, zatem:
  • Program można dostosować do rozmaitych potrzeb (trochę go zmienić).
  • Jednakże przedstawiony w nim materiał jest tym, za nauczanie czego i wprowadzanie w życie jest odpowiedzialne każde pokolenie.
  • Przekazywanie dalej wiary, “która raz na zawsze została przekazana świętym” (Jd 1:3) powinno być odpowiedzialnością miejscowego zboru.
  • Dojrzali wierzący powinni znaleźć sposoby, by czynić młodszych wierzących uczniami tych prawd.
  • Zbory powinny czasem współpracować ze sobą, żeby skutecznie przekazywać te prawdy.
 • Rzeczy warte polecenia:
  • Organizowanie programu 5-7 razy w roku.
  • Każda taka sesja programu powinna się składać z 3-5 wykładów ORAZ godziny na pytania/komentarze (uwagi).
  • Swobodna/nieformalna atmosfera, zapewniony posiłek i napoje.
  • Styl nauczania zależny od nauczyciela (styl wykładowy, interaktywny, metoda indukcji, środki wizualne)
  • Każda sesja programu może mieć jednego lub więcej nauczycieli. Nauczyciele powinni być zdolni nawiązać kontakt ze słuchaczami, a nie tylko uczyć.
  • Uczestnicy sesji mogą być podzieleni na mniejsze grupy seminaryjne, w których zajęcia biegną równocześnie (wymagałoby to udziału kilku nauczycieli).
 • Program zawiera materiał na okres około 10-15 lat
  • Są pewne ważne tematy nie wykazane w podanej dalej liście. Niektóre z nich pojawią się w Słowie Bożym w miarę studiowania go w ramach programu i wówczas byłyby przedmiotem nauczania.
 • Co wydaje się dobrze funkcjonować w naszym pokoleniu i czego nauczyliśmy się w Krakowie:
  • Nauczyciele i organizatorzy powinni budować relacje ze słuchaczami. Nawiązywanie relacji odgrywa istotną rolę dla tego pokolenia. Dlatego jest ważne, żeby nie tylko nauczać, ale także okazywać słuchaczom uwagę i wysłuchiwać ich.
  • Pokolenie Y (ang. Generation Y), inaczej milenialsi (ang. Millennials) – pokolenie ludzi urodzonych w Polsce od 1984 do 1997 roku, a w innych krajach, np. USA od 1981 do 2000 r. (pokolenie wyżu demograficznego z lat 80. i 90.) – jest podatne bardziej niż poprzednie pokolenia, by uczyć się tego, co jest powiązane z jakąś ważną relacją.[2]
  • Słuchacze byli zadowoleni, że mogli zadawać pytania w sprawach dotyczących chrześcijaństwa i otrzymywać na nie odpowiedzi.
  • Stałe przypominanie o przyszłych sesjach programu poprzez pocztę email, telefon lub osobistą zachętę.

 

Podstawy chrześcijaństwa

Osoba Chrystusa (Nauka o Chrystusie)

 • Jego Imiona
  • Jezus, Emmanuel, Rabbi, Chrystus, Słowo, Ja Jestem, Syn Boży, Syn Człowieczy, Syn Dawida, Zbawiciel, Pasterz, Najwyższy Kapłan, Pan
 • Chrystologia
  • Jn 1:1
  • Jn 1:14
  • Flp 2
  • Kol 1
  • Hbr 1–2
  • Bóstwo Chrystusa
  • Chrystus jako Pan
  • Człowieczeństwo Chrystusa
  • Wcielenie Chrystusa
  • Mt 3–4
 • Osoba Jezusa
  • Narodzenie z dziewicy
  • Dlaczego On przyszedł: Aby objawić Boga i zbawić ludzi
  • Bezgrzeszne i przykładne (wzorcowe) Życie
  • Cuda Jezusa
  • Śmierć
  • Zmartwychwstanie
  • Wywyższenie
  • Jego powtórne przyjście
 • Jego dzieło
  • Jako Zbawiciela
  • Jako Pasterza
  • Jako Proroka
  • Jako Kapłana
  • Jako Króla

Osoba Ducha Świętego

Zbawienie

 

Uświęcenie

Powtórne przyjście Pana

 • Nauka o powtórnym przyjściu Pana
 • Odróżnienie Izraela od Kościoła
  • Postanowienia podane w Dn 9 (Boży kalendarz wydarzeń)
  • Pochwycenie
  • Aktualność Objawienia
  • Wierzący i osobista świętość w świetle powrotu Pana
  • Wierzący i świadectwo zboru w świetle powrotu Pana
  • Wierzący i ten świat/ewangelia w świetle powrotu Pana

 

Kościół

Ogólna charakterystyka

Charakterystyka miejscowego kościoła       

 • Czym jest zbór biblijny, inaczej nowotestamentowy?
  • Podstawy są podane w Dz 2:42
  • Zgromadzanie się, żeby być z Chrystusem
  • Autonomia i wzajemna zależność
  • Kościoły Chrystocentryczne
  • Nauczanie w zborze (nauka apostolska)
 • Tę zasadę znajdujemy w całym Nowym Testamencie
 • Społeczność z Chrystusem oraz jednych z drugimi (Stół Pański)
  • Stosunki pomiędzy miejscowymi kościołami (jedność i oddzielenie)
  • Co Nowy Testament mówi o społeczności
 • Uwielbienie i Wieczerza Pańska (Łamanie chleba)
  • Zasady uwielbienia
  • Symbole chleba i kielicha
 • Modlitwa i zbór (Zależność od Chrystusa)
  • Czego uczy Nowy Testament o modlitwie i poście
 • Zwierzchnictwo Chrystusa (autorytet miejscowego zboru)
  • Chrystus jest ostatecznym autorytetem
  • Symbole zwierzchnictwa (różne role)
 • Kapłaństwo wszystkich wierzących (i dary Ducha) a rola mężczyzn i kobiet
  • Nie powinno być tak w zborze, żeby wszystko robili jeden lub kilku mężczyzn
  • Wprowadzenie w czyn kapłaństwa wszystkich wierzących powinno być widoczne we wszystkich naszych zgromadzeniach:
   • Wielość nauczycieli, współ-udział
   • Żywa i prawdziwa społeczność ze wszystkimi
  • Kapłaństwo rozciąga się na wszystkich wierzących, nie tylko na mężczyzn.
   • Zatem, jeśli w zborze są ustalone role, to powinniśmy znaleźć sposób zachcenia mężczyzn i kobiet do praktycznego używania ich darów tak wewnątrz, jak i na zewnątrz zboru. Przez to stanie się widoczne, iż zbór tętni życiem a wszyscy – wewnątrz i na zewnątrz – będą mogli zobaczyć, że każdy członek ma znaczenie i wnosi jakiś wkład do zboru.
  • Jaka jest rola kapłana – mężczyzny
   • (włącznie z przygotowaniem kazań / prowadzeniem studium Biblii)
  • Jaka jest rola kapłana – kobiety
 • Wielość starszych i diakonów (sługa / pokorne przewodnictwo)
  • Różne style przewodnictwa w historii Kościoła
  • Wyzwanie i odpowiedzialność za przekazanie odpowiedzialności następnemu pokoleniu
 • Znaczenie ewangelizacji i misji (polecenie “Idźcie”)
  • Skarb, który mają wierzący (2 Kor 4:7)
  • Dobre czyny i Kościół (służenie innym)
  • Wezwanie kościoła do niesienia pomocy ubogim, wyrzutkom, uciskanym (by uwidocznić temu światu charakter Chrystusa)
  • “Łowienie” w nowych miejscach (odkrywanie nowych sposobności składania świadectwa o Chrystusie)
 • Dyscyplina zborowa (służba pojednania)
 • Chrzest (symbol zbawienia, identyfikacji i zjednoczenia z Chrystusem)
 • Przebudzenie i lekcje z historii (przebudzeń)
  • Potrzeba przebudzenia (co 4 pokolenia)
  • Przebudzenie osobiste
  • Przebudzenie w Słowie Bożym
  • Charakterystyka biblijnego przebudzenia
 • Problem międzypokoleniowy (zmiany pokoleniowej)
  • Podstawy zgromadzania się są niezmienne. Nie mamy prawa ich zmieniać. Ale styl, kultura, warunki, organizacja wciąż ulegają i będą ulegać zmienom.
  • Zasady nie dają odpowiedzi na pytanie o styl czy organizację zgromadzeń: o jakiej porze powinny się odbywać, jaki mają mieć porządek lub jak długo powinny trwać. Nie odpowiedzą nam też, czy powinniśmy mieć Szkołę Niedzielną lub spotkanie w tygodniu, czy używać muzycznych  instrumentów, albo jaki wybrać rodzaj muzyki.
  • Sfera kultury oddziałuje na Kościół i trzeba się do niej odnieść; przykładami niech będą: małżeństwo; nadejście pokolenia post-modernistycznego; wiedza; zmiany w prawie, etc. Zasady muszą zostać utrzymane, ale niekoniecznie nasze budynki, prawo podatkowe, obecna organizacja.
  • Zbór / miejscowy kościół nie jest klubem towarzyskim; jest ciałem, żywym organizmem.
  • Nader często toczy się walkę nie o doktrynę, lecz o styl i organizację, co napawa smutkiem. Czy styl powinien być tradycyjny, czy postępowy? To nie ma nic wspólnego z doktryną. Potrzeba przekonywającego i dobrego nauczania w tym zakresie, po to żeby podstawą naszych zgromadzeń były niezmienne biblijne zasady, a pozostawała swoboda co do stylu i organizacji.
 • Problem z ludzkimi instytucjami / organizacjami
  • Ludzie usiłują mieć władzę nad zborem
  • Organizacje wykonują pracę, która jest odpowiedzialnością zboru
  • Różnica między ekumenizmem biblijnym a politycznym

Słowo Boże

Przegląd Pisma Świetego

 • Główne tematy Pisma Świętego
 • Główne postacie Pisma Świętego

Przegląd Starego Testamentu

 • Obejmujący przegląd pięcioksięgu Mojżesza
  • Od stworzenia do Abrahama
  • Abraham, Izaak, Jakub, Józef
  • Mojżesz, wędrówka przez pustynię (włączając w to Synaj, kapłaństwo, ofiary, święta, przybytek)
 • Obejmujący przegląd historii Starego Testamentu
 • Obejmujący przegląd (ksiąg) proroków
 • Obejmujący przegląd (ksiąg) Joba, Psalmów, Przypowieści, Kaznodziei Salomona, Pieśni nad Pieśniami
 • Obejmujący przegląd ksiąg Starego Testamentu
 • Obejmujący Chrystusa w Starym Testamencie

Przegląd NT

 • Obejmujący przegląd czterech ewangelii i życia Chrystusa
  • Ewangelia Mateusza
  • Ewangelia Marka
  • Ewangelia Łukasza
  • Ewangelia Jana
 • Obejmujący księgę Dziejów Apostolskich
  • Geograficzne rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa (przy użyciu map i dopasowania listów do odnoszących się do nich tekstów w Dziejach Ap.)
  • Księga Dziejów opowiada o działaniu Ducha Świętego na początku Wieku Kościoła w życiu (niektórych) pierwszych wierzących. Daje nam przelotne spojrzenie na działanie Ducha Świętego w pierwszym wieku w czasie, kiedy Nowy Testament nie był jeszcze kompletny. Pozwala także wglądnąć w działanie Ducha Świętego w wieku Kościoła. Dzieje przynoszą nam zrozumienie tego jak Duch Święty działa w życiu Kościoła.
 • Obejmujący przegląd listów Nowego Testamentu napisanych przez Pawła do:
 • Obejmujący przegląd listu do Hebrajczyków
 • Obejmujący przegląd 1 Piotra, 2 Piotra i Judy
 • Obejmujący przegląd 1 Jn, 2 Jn, 3 Jn
 • Obejmujący przegląd księgi Objawienia

Metody interpretacji

 • Hermeneutyka (jak studiować Biblię)
 • Dyspensacjonalizm i inne metody interpretacji
 • Prororoctwo, czasy końcowe /rzeczy ostateczne
  • Boży kalendarz: 7 świąt (3 M 23 = Ks. Kapłańska 23), 7 podobieństw (Mt 13), 7 kościołów (Objawienie 2-3)
 • Fałszywa nauka / doktryny powodujące podziały

[1]Notatki sporządzone przez Marka A. Swaim w 2017 r.  Te notatki były zmieniane przez braci z 8 różnych krajów. Krakowski Program Biblijny biegł od 2007 r.  Dokument w obecnej postaci jest próbą to takiego ujęcia tego programu, żeby mógł być używany w innych miejscach. Jest to tylko przewodnik (poradnik). Można go dopasować do potrzeb domowego Studium Biblii, zborowej Szkoły Niedzielnej, program uczniostwa etc.  (poprawiono: 02 2018; 05 2018)

[2] Pełny cytat: “Ponieważ młodzi dorośli myślą inaczej niż ich rodzice i dziadkowie, może okazać się potrzebne, żeby kościoły myślały inaczej, jeśli mają ich pozyskać. Zamiast podawania dogmatów, które oni mają skłonność odrzucać, powinniśmy raczej działać przez relacje. Milenialsi są podatni bardziej niż poprzednie pokolenia, by uczyć się tego, co jest powiązane z jakąś ważną relacją.” Nathan Hoff w “Israel my Glory” 09/2017